Reklamačný poriadok

1) Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok ako neoddeliteľná súčasť Obchodných podmienok internetového obchodu www.vopi.skupravuje v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka rozsah, spôsob a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenia nárokov zo záruky za akosť kupujúcim – nepodnikateľom. Na kupujúceho – podnikateľa sa tento reklamačný poriadok výslovne nevzťahuje. Ak je kupujúci – nepodnikateľ zároveň kupujúcim – spotrebiteľom, použijú sa tiež ustanovenia zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom a účinnom znení a § 1811 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Nižšie uvedená všeobecná úprava práv a povinností kupujúceho – nepodnikateľa sa použije namiesto nižšie uvedenej úpravy zvláštnej, iba ak zvláštna úprava práv a povinností kupujúceho – nepodnikateľa určitú záležitosť neupravuje. Pri reklamácii sa preto v prípade kupujúceho – nepodnikateľa prednostne použije nižšie uvedená zvláštna úprava.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb, ktoré sa na tovare dodanom kupujúcemu – nepodnikateľovi vyskytnú v záručnej lehote, a to z dôvodu chybného plnenia (typicky chyby pri prevzatí a v rámci záruky 24 mesiacov) alebo v rámci záruky za akosť (typicky predĺžená záruka).

Reklamáciu je možné uplatniť na adrese u pracovníka oprávneného na prijímanie reklamácií počas celých otváracích hodín, ktoré sú od 7.30 do 16. hodiny každý pracovný deň, a to pokiaľ možno súčasne s odovzdaním chybného tovaru predávajúcemu alebo odoslaním tovaru na vyššie uvedenú adresu.

K reklamovanému tovaru je vhodné priložiť čitateľnú kópiu dokladu o nákupe – faktúru či je potrebné kúpu preukázať iným spôsobom, a ďalej opísať poruchu, príp. zvoliť spôsob vybavenia reklamácie.


2) Všeobecná úprava práv kupujúceho z chybného plnenia a zo záruky za akosť

Vec je chybná, ak nie je odovzdaná kupujúcemu v dohodnutom množstve, akosti a vyhotovení. Ak nie sú akosť a vyhotovenie dohodnuté, plní predávajúci v akosti a vyhotovení vhodných na účel zrejmý zo zmluvy, inak na účel obvyklý. Pri určení akosti alebo vyhotovení podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy musí vec akosťou alebo vyhotovením zodpovedať vzorke alebo predlohe. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci. Za chybu sa považujú aj chyby v dokladoch nutných pre používanie veci.

Pri predčasnom plnení môže predávajúci odstrániť chyby do termínu určeného na odovzdanie veci. Výkonom svojho práva nesmie spôsobiť neprimerané ťažkosti alebo výdavky. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknuté. To isté platí pre chyby dokladov.

Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti poznať už pri uzatvorení zmluvy. To neplatí, ak ho predávajúci výslovne uistil, že vec je bez chýb, alebo ak zastrel chybu ľstivo.

Kupujúci vec prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva na veci a presvedčí sa o ich vlastnostiach a množstve.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo 
a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci,
b) na odstránenie chyby opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chyby v primeranej lehote či ak oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z ceny. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právny nedostatok. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie spôsobiť kupujúcemu neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Uskutočnenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Do odstránenia chyby nemusí kupujúci platiť časť kúpnej ceny odhadom primerane zodpovedajúcej jeho právu na zľavu.

Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vrátiť vec v tom stave, v akom ju získal. To neplatí, 

a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky s cieľom zistenia chyby veci,
b) ak použil kupujúci vec ešte pred objavením chyby,
c) ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stavu konaním alebo nepozornosťou alebo
d) ak kupujúci predal vec ešte pred objavením chyby, ak ju spotreboval alebo ak pozmenil vec pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak kupujúci neoznámil chybu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci neoznámil chybu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej pozornosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú chybu, platí to isté, ak nebola chyba oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci. Na tieto účinky súd prihliadne len na námietku predávajúceho, že chyba nebola včas oznámená. Predávajúci však nemá právo na námietku, ak je chyba dôsledkom skutočnosti, o ktorej predávajúci v čase odovzdania veci vedel alebo musel vedieť.

Pri poskytnutí záruky za akosť záručná lehota plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie od dorazenia veci do miesta určenia. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky niekto iný než predávajúci, plynie záručná lehota až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby poskytnutú súčinnosť.

Kupujúci – nepodnikateľ nemá právo zo záruky za akosť, ak spôsobila chybu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho – nepodnikateľa vonkajšia udalosť. To neplatí, ak chybu spôsobil predávajúci.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou. Ak kupujúci neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej je potrebné vytknúť chybu, súd právo neprizná, ak predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.
Právo z chybného plnenia nevylučuje právo na náhradu škody; čo je však možné dosiahnuť uplatnením práva z chybného plnení, toho sa nie je možné domáhať z iného právneho dôvodu.


3) Zvláštna úprava akosti pri prevzatí v prípade kupujúceho – nepodnikateľa 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – nepodnikateľovi, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu – nepodnikateľovi, že v čase, keď kupujúci – nepodnikateľ vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci – nepodnikateľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
b) sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
c) vec zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je vec v zodpovedajúcim množstve, miere alebo hmotnosti a 
e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Ak to pripúšťa povaha kúpy, má kupujúci – nepodnikateľ právo, aby bola vec pred ním prekontrolovaná alebo aby boli predvedené jej funkcie.

Ak má vec chybu, ktorá nebráni používať vec na určený účel, je možné ju predať len za nižšiu cenu, než je obvyklá cena bezchybnej veci. Predávajúci kupujúceho – nepodnikateľa upozorní, že vec má chybu a o akú chybu ide, ak to nie je zrejmé už z povahy predaja.


4) Zvláštna úprava práv z chybného plnenia v prípade kupujúceho – nepodnikateľa

Ak o to kupujúci – nepodnikateľ požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a ako dlho trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a obdobie trvania svojej zodpovednosti a spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho – nepodnikateľa, ktoré sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia. Ak tomu nebráni povaha veci, je možné toto potvrdenie nahradiť dokladom o kúpe veci obsahujúcim uvedené údaje.

Kupujúci – nepodnikateľ nie je oprávnený uplatniť právo z chyby tovaru:

a) na veci predávanej za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
b) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním,
c) na použitej veci na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim – nepodnikateľom alebo
d) ak to vyplýva z povahy veci.

Záručnú lehotu je možné skrátiť na polovicu zákonnej lehoty pri kúpe už použitého spotrebného tovaru.

Ak vec nemá vlastnosti uvedené vo vyššie uvedenom oddiele III. tohto reklamačného poriadku, môže kupujúci – nepodnikateľ požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka iba súčasti veci, môže kupujúci – nepodnikateľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci – nepodnikateľ právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci – nepodnikateľ aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci – nepodnikateľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci – nepodnikateľ od zmluvy neodstúpi alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci – nepodnikateľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neurobí nápravu v primeranej lehote alebo že by urobenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu – nepodnikateľovi nenáleží, ak kupujúci – nepodnikateľ pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci – nepodnikateľ chybu sám spôsobil.

Ak má vec chybu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci – nepodnikateľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Ak kupujúci – nepodnikateľ uplatní právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a čas jej trvania.


5) Mimosúdne riešenie sporov, orgán dozoru a kódex správania

Predávajúci vydá kupujúcemu – spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia sa požaduje; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich uplatnenia, ak sa predávajúci s kupujúcim – spotrebiteľom nedohodne na lehote dlhšej. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi na jeho žiadosť písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom. Ak sa poskytuje dlhšia než zákonná záruka, teda záruka za akosť, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah záruky za akosť.

Súbory na stiahnutie

VOPI s.r.o.

Nádražní 1354, (mapa)

592 31 Nové Město na Moravě,

Česká republika

+420 733 528 899

Sme na sociálnych sieťach

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: